Make your own free website on Tripod.com

A fost constituit` [n februarie 1991, prin transformarea Uzinei de Produse Magneziene,

fondata in 1981, in societate pe actiuni.

Casetă text: Str.Taberei, nr. 49, TULCEA, 820237,ROM^NIA

 

 

 

Casetă text: Tel. 0240/534965 Director General     Fax 0240/534917 Director General            
    0240/543938 Director Comercial       0240/534969 Director Comercial
    0240/534940 Director Productie    
    0240/543908 Director Economic
    0240/534900...6 Centrala

 

 

 

 

TREMAG este cea mai nou` ]i cea mai modern` fabric` de produse refractare din \ar` ]i una din cele mai bine dotate fabrici de produse refractare din Rom@nia ]i din sud- estul Europei.

Primele capacit`\i au fost puse [n func\iune [n anul 1981, numai cu utilaje din import (Germania, Italia, China). {n perioada 1985-1990 au fost dezvoltate capacit`\ile de produc\ie, iar [n anul 1995 au fost modernizate prin achizi\ionarea unor prese hidraulice moderne de mare for\` ]i capacitate (Laies-Bucher de 1600tf).

{n Decembrie 2003 TREMAG SA a fost privatizat` cu un consor\iu format din firma slovac` COMPRO ]i societatea rom@neasc` RECETA, ambele cu tradi\ie ]i specializate [n produc\ia ]i comercializarea produselor refractare. Programul de investi\ii post privatizare [n desf`]urare pe o perioad` de 5 ani, prevede modernizarea instala\iilor existente, restructurarea ]i [nlocuirea celor [nvechite, reorganizarea fluxurilor tehnologice, cu un accent deosebit pe ridicarea calit`\ii ]i diversificarea gamei sortimentale a produselor refractare, pentru a face fa\` cerin\elor pe pia\a intern` ]i la export.

 

 

Pozi\ia geografic` favorabil` (transport pe ap`, apropiere de principalii beneficiari), creeaz` premizele unei dezvolt`ri echilibrate ]i profitabile.

 

 

 

 

Profilul ini\ial al fabricii a fost produc\ia de refractare bazice [n general ]i in special pentru industria metalurgic`, dar dup` privatizare s-a asimilat ]i o gama larga de sortimente de c`r`mizi silico-aluminoase ]i de produse monolitice (mase, cimenturi ]i betoane refractare).

Programul actual prevede reorganizarea ]i completarea dot`rii fluxurilor tehnologice pentru separarea pe grupe de produse [n vederea asigur`rii calit`\ii ]i diversific`rii produselor.